logo
Avaleht
AbiLogige sisse

Privaatsusavaldus

Inbox.com AS-ile kuuluvad veebisaidid pakuvad e-posti teenuseid ja muid seotud teenuseid, ühiselt nimetatud teenus.

Teenus kuulub tervikuna Inbox.com AS-ile (ettevõte või meie). Ettevõte on registreeritud ja asub Norras, organisatsiooni number 920 243 347.

Käesolev privaatsusavaldus on algselt koostatud inglise keeles ja on teie mugavuse huvides tõlgitud teistesse keeltesse. Kui originaalversiooni ja tõlgitud versiooni vahel esineb lahknevusi, siis kehtib originaalversioon (inglise keeles): https://www.inbox.com/privacy-policy.

1. Üldsätted

Me vastutame teie isikuandmete kaitse eest ja võtame seda vastutust väga tõsiselt. Käesolevas privaatsusavalduses selgitatakse, milliseid isikuandmeid me kogume, miks me teie kohta andmeid kogume, kuidas me neid andmeid kasutame ja säilitame.

Nõustudes käesoleva privaatsusavaldusega, nõustute oma isikuandmete töötlemisega käesolevas privaatsusavalduses kirjeldatud viisil.

Isikuandmete töötlemine toimub kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) ja ettevõtte suhtes kohaldatavate riigipõhiste andmekaitseseadustega.

Andmete vastutav töötleja on:

Inbox.com AS
Øvre Måsan 10C
1385 Asker
Norway
hello@corp.inbox.com

2. Kogutavad isikuandmed

Teenuse kvaliteetseks osutamiseks peame koguma erinevat liiki teavet, sealhulgas teie isikuandmeid. Allpool on ülevaade sellest, kuidas me tavaliselt kogume isikuandmeid ja millist teavet need tavaliselt sisaldavad. Me ei kogu tundlikku teavet.

a) Teie poolt otse esitatud teave

Kui registreerite konto või võtate meiega ühendust, esitate mõned andmed, mille me salvestame, näiteks nime, e-posti aadressi, mobiiltelefoni numbri ja maksmisega seotud teabe. Seda teavet säilitatakse seni, kuni te palute meil selle kustutada või konto kustutatakse. Palun vaadake meie teenusetingimusi, et saada teavet selle kohta, millal konto kustutatakse.

b) Teenuse kasutamise kaudu saadud teave Kui kasutate teenust, võime koguda teatavat teavet, näiteks teie seadme (nt mobiiltelefoni/arvuti tootja, operatsioonisüsteem ja brauser) ja teie ühenduse (nt teie IP-aadressid) kohta.

Meie e-posti teenus kannab logisse kõik serverisse sisenevad ja sealt väljuvad e-kirjad, sisselogimiskatsed jne, samuti teabe selle liikluse kohta (nt e-kirja saatja või sisse logida püüdva isiku IP-aadress ja e-posti aadress). Selline logisse kandmine toimub selleks, et vältida teenuse kuritarvitamist ja aidata teid probleemide korral (nt teie IP-aadressi musta nimekirja kandmine). Logi säilitatakse meie serverites maksimaalselt 12 kuud.

E-posti teenust kasutades valite, milliseid andmeid me teie nimel salvestame (nt saadud e-kirjad, saadetud e-kirjad ja kontaktid).

3. Küpsiste ja lokaalselt salvestatud sisu kasutamine

Teenuse kasutamisel meie veebisaitide külastamisel võidakse teie seadmesse salvestada küpsiseid ja muid andmeid, mida me saame hiljem lugeda. Küpsis on tekstifail, mis paigutatakse teie brauseri sisemällu.

Kasutame ainult rangelt vajalikke küpsiseid. See tähendab, et küpsis on vajalik teenuse nõuetekohaseks toimimiseks (nt selleks, et hoida teid veebimeili sisse logituna).

Teil on võimalus takistada selliste küpsiste paigutamist teie brauserisse. Enamik kaasaegseid brausereid on seadistatud küpsistega automaatselt nõustuma, kuid te võite ise muuta seadeid nii, et küpsistega ei nõustutaks. Teie brauseris küpsiste keelamise puuduseks on see, et teenus ei toimi optimaalselt.

4. Isikuandmete töötlemise eesmärk

Kasutame isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

a) Teenuse pakkumiseks

Kasutame isikuandmeid selleks, et tagada teile juurdepääs teenusele. Näiteks vajame teie kontaktandmeid, et aidata teil taastada oma e-posti konto parool. Selleks kogume järgmisi isikuandmeid: nimi, e-posti aadress, mobiiltelefoni number.

Kui võtate ühendust meie klienditoega, siis peame teie aitamiseks samuti teadma, kes te olete.

Lisaks sellele vajame teie kontaktandmeid selleks, et saaksime teiega ühendust võtta ja edastada olulist teavet teie e-posti konto kohta.

Käesolevas jaotises kirjeldatud andmete töötlemise õiguslik alus on vajadus täita lepingut, mille osapooleks olete teie kui andmesubjekt (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt b).

b) Teenuse väärkasutamise vältimiseks

Kasutame isikuandmeid teenuse väärkasutamise vältimiseks. Kuritarvitamise all võib mõista teiste isikute e-posti kontodele sisselogimise katseid, pettusekatseid, rämpsposti, viha õhutamist, ahistamist ja muid seadusega või meie teenusetingimustega keelatud tegevusi. Käesolevas jaotises kirjeldatud andmete töötlemise õiguslik alus on vajadus täita meile pandud õiguslikke kohustusi (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt c) ja vajadus täita lepingut (teenusetingimused), mille osapooleks olete teie kui andmesubjekt (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt b).

c) Seaduse järgimiseks

Oleme kohustatud salvestama teatud isikuandmeid, näiteks teie ostuajalugu, et täita meile pandud seadusest (eelkõige Norra raamatupidamisseadusest, tarbijakaitse seadusest ja GDPR-ist) tulenevaid kohustusi GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti c õiguslikul alusel.

Kuigi meie andmetöötluse õiguslik alus on tavaliselt lepingu sõlmimiseks vajalik nõue (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt b), võivad kehtida ka muud õiguslikud alused. Igal juhul võtke meiega julgelt ühendust ja me aitame hea meelega selgitada, milline õiguslik alus kehtib konkreetse andmetöötluse puhul.

d) Infoturbe tagamiseks

Infoturbe tagamiseks ja vajalike meetmete võtmiseks infoturbeintsidentide vältimiseks võib ettevõtte tehnilistel töötajatel olla vaja pääseda ligi ja jälgida e-posti liiklust. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus sel eesmärgil on ettevõtte õigustatud huvi (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f), et ennetada infoturbeintsidente või käsitleda neid vastavalt.

5. Teabe jagamine

Me ei müü teie isikuandmeid ega kasuta teie postkasti salvestatud andmeid ärilistel eesmärkidel.

Me jagame isikuandmeid teiste ettevõtetega, kes osutavad meie nimel teenuseid, ning mõnikord oleme kohustatud jagama teavet riigiasutustega:

a) Kui teised osutavad meie nimel teenuseid

IT-arendust, IT-operatsioone, andmete säilitamist ja kliendituge teostavad suures osas kolmandad isikud.

Selleks, et kontrollida selliste kolmandate isikute juurdepääsu isikuandmetele ja isikuandmete kasutamist nende poolt, oleme sõlminud eraldi andmetöötluslepingud ettevõtetega, kes töötlevad teavet meie nimel, et kaitsta teie kui andmesubjekti õigusi. Need kolmandad isikud ei tohi kasutada isikuandmeid muudel eesmärkidel kui kokkulepitud teenuste osutamiseks meie nimel.

Kaardimaksete teostamiseks jagatakse teie kaardiandmeid meie makseteenuse pakkujaga Stripe. See hõlmab isikuandmete edastamist kolmandasse riiki (USA). Meie leping Stripe'iga määratleb sellise edastamise asjakohase meetodi, seega andmeid töödeldakse ainult kooskõlas GDPR-iga ja maksete teostamise eesmärgil.

b) Kui riigiasutused nõuavad

Kui kahtlustatakse süütegu või seaduserikkumist, võidakse kõik salvestatud isikuandmed ja muu huvipakkuv teave anda riigiasutustele üle.

Tavaliselt ei jaga me sellist teavet ilma kehtiva kohtumääruse või muu õigusliku kohustuseta, milles on täpselt määratletud, milliseid andmeid me peame riigiasutustega jagama.

Andmeid klientide ostuajaloo kohta võib jagada ka riigiasutustele, et tagada või tõendada kehtivate seaduste ja määruste täitmist.

6. Andmete säilitamine

a) Kuidas andmeid säilitatakse

Teie isikuandmete turvalisus on meie jaoks oluline. Kõik isikuandmed hoitakse turvaliselt ja kaitstakse volitamata juurdepääsu eest.

Me kasutame asjakohaseid turvameetmeid, et kaitsta meie kontrolli all olevaid isikuandmeid volitamata juurdepääsu, kogumise, kasutamise, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest.

E-posti ja konto andmeid (nagu nimi, e-posti aadressid ja mobiiltelefoni number) säilitatakse Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) asuvates serverites meie kolmandatest isikutest teenusepakkujate kaudu.

Kui saadate e-kirja meie klienditoe meeskonnale, salvestatakse päring meie klienditoesüsteemis Zendesk (USA).

Makseteavet salvestatakse Stripe'i (USA) ja NETS-i (EL) kaudu.

b) Andmete säilitamise põhimõtted

Saate oma e-posti konto kustutada veebimeilis jaotises „Minu konto“. Aktiivse tellimuse või eduka uuendamise puudumine toob samuti kaasa konto ja andmete kustutamise.

Olulist teavet meie andmete säilitamise põhimõtete kohta leiate teenusetingimustest.

7. Teie õigused eraelu puutumatusele

Te võite kasutada teatud õigusi seoses oma andmetega. Täpsemalt on teil õigus teha järgmist:

  • võtta igal ajal tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
  • esitada vastuväiteid teie andmete töötlemisele;
  • pääseda ligi oma andmetele ja saada teavet töötlemise teatavate aspektide kohta;
  • kontrollida oma andmeid ja taotleda nende parandamist;
  • piirata oma andmete töötlemist;
  • lasta oma isikuandmed kustutada (nt õigus olla „unustatud“);
  • saada oma andmete koopia struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus ning, kui see on tehniliselt võimalik, edastada need teisele vastutavale töötlejale;
  • esitada kaebus või nõue pädevale andmekaitseasutusele.

Pange tähele, et mõnede nende õiguste kasutamine eeldab teie e-posti konto lõplikku kustutamist.

8. Muu

Me jätame endale õiguse muuta käesolevat privaatsusavaldust igal ajal ilma etteteatamata. Seda lehekülge on tungivalt soovitatav sageli kontrollida, jälgides lehekülje allosas toodud viimase muudatuse kuupäeva.

Suuremate uuenduste või muudatuste korral saadame tavaliselt teenuse e-posti aadressile teate.

Lisateavet teenuse suhtes kohaldatavate tingimuste kohta leiate ka teenusetingimustest. Lisaks on teil vastavalt GDPR-i artiklile 77 õigus esitada kaebus seoses teie andmete töötlemisega järelevalveasutusele, eelkõige riigis, kus asub teie alaline elukoht, töökoht või väidetava rikkumise toimumiskoht. Eestis on selleks Eesti Andmekaitse Inspektsioon.

9. Kontakt

Kui teil on küsimusi teie andmete ja nende töötlemise kohta või mis tahes küsimusi teenuse kohta, võtke palun ühendust meie klienditoega (link selle veebilehe allosas).

Käesoleva privaatsusavaldusega seotud päringuid võib saata ka käesoleva privaatsusavalduse punktis 1 loetletud kontaktandmete kaudu.

Kehtivuse algus: 3. oktoober 2023 (vt eelmist versiooni siit)

logo

© 2024 Inbox.com AS

Kõik õigused kaitstud.

Teemad

Abikeskus KKKOlek

Keeled